O LORI

Posted in O Lori

 

Udruga LORI osnovana je 19. listopada 2000. Cilj udruge je informiranje i senzibiliziranje javnosti za prihvaćanje pripadnica/ka seksualnih i rodnih manjina (lezbijke, gej muškarci, biseksualne, transrodne, transeksualne, interseksualne i queer osobe - LGBTIQ), uklanjanje predrasuda i homo/bi/transfobije, ukidanje diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog/spolnog identiteta i/ili rodnog izražavanja te ostvarenje stvarne jednakosti pred zakonom.

Naša aktivnost usmjerena je na:

-  edukaciju, pružanje podrške i osnaživanje same LGBTIQ zajednice,
-  promociju prava LGBTIQ osoba i povećanje vidljivosti,
-  kampanje i projekte usmjerene na osvješćivanje javnosti te ukazivanje na probleme, oblike diskriminacije i nasilje nad pripadnicama/cima seksualnih i rodnih manjina,
-  informiranje i senzibiliziranje društva za prihvaćanje LGBTIQ osoba,
-  smanjenje predrasuda i stigmatizacije LGBTIQ populacije,
-  stvaranje tolerantnog ozračja i društva u kojem se poštuju prava svih građanki i građana.


Od 2004. god. uključene smo u program osiguranja kvalitete nevladinih organizacija SOKNO, koji provodi udruga SMART. Sustav omogućuje direktan uvid u stanje organizacije i njene slabosti ili vrline, te vodi korak po korak njenom poboljšanju.

Sudjelujemo smo na brojnim tribinama, okruglim stolovima i predavanjima te u TV i radio emisijama vezano za prava seksualnih i rodnih manjina, ženska ljudska prava kao i općenito ljudska prava.

Surađujemo s LGBTIQ udrugama, grupama, aktivistima/kinjama u zemlji i inozemstvu, kao i s drugim NVO-ima koji se zalažu za promociju i zaštitu ljudskih prava, npr. Ženska Soba (Zagreb), Zagreb Pride (Zagreb), Queer Zagreb (Zagreb), Iskorak (Zagreb), Kontra (Zagreb), Udruženje Q (Sarajevo, BIH), Drugo More (Rijeka), Udruga Alarm (Rijeka), Ženska Infoteka (Zagreb) itd.

Udruga LORI je članica:

-    LGBTIQ koordinacije u Hrvatskoj
-    Mreže lezbijskih organizacija i aktivistkinja s područja bivše Jugoslavije
-    Jugoistočno-europske Queer Mreže LGBTIQ aktivista/kinja (SEE Q Mreža)
-    ILGE (International Lesbian and Gay Association)
-    IGLYO-a (International gay, lesbian, transgender youth organization)
-    Ženske mreže Hrvatske  
-    Mreže Mladih Hrvatske

 

 

 

SKUPŠTINA
Skupština je najviše tijelo Udruge koje čine sve redovne aktivne članice. Skupština odlučuje o radu Udruge i bira koordinatoricu i programsku asistenticu. Sastanci Skupštine održavaju se jednom godišnje. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih redovnih aktivnih članica.

ČLANSTVO

Članicom/članom se postaje ispunjavanjem pristupnice i plaćanjem godišnje članarine.
Postoji nekoliko vrsta članstva:
- redovne aktivne članice,
- podržavajuće/i članice/ovi,
- nominalne/i članice/ovi,
- počasne članice/ovi.

Popis članstva nije javan i uvid u popis članstva može imat samo Ured.

ODBOR
Odbor se sastoji od najmanje pet članica, a najviše devet članica a čine ga koordinatorica, programska asistentica, predstavnica stalnih aktivnosti, voditeljica volonterki, te predstavnice projekata. Zaduženja Odbora:
- predlaže godišnji program i plan rada,
- podnosi izvještaj Skupštini Udruge o radu Udruge te financijski izvještaj,
- zadužuje članice Odbora za pojedine poslove i zadatke,
- raspolaže financijskim sredstvima u okviru programa rada i financijskog plana,
- odlučuje o osnivanju ustrojbenih oblika Udruge,
- druge odgovornosti i obveze navedene u Statutu.

Sastanke Odbora sazivaju Koordinatorica, Programska asistentica ili bilo koja druga članica Odbora. Sjednice Odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca. Odbor može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuju najmanje četiri članice, a odluke donose većinom prisutnih članica.

ČLANICE ODBORA

1.    Koordinatorica
Koordinatoricu Udruge bira Skupština između redovnih aktivnih članica Udruge na dvije godine, odnosno do opoziva. Ista osoba može biti imenovana više puta uzastopno na ovu dužnost.

Koordinatorica Udruge:
- zastupa i predstavlja Udrugu,
- organizira i nadgleda provođenje programa i zadataka, u skladu s ciljevima Udruge,
- redovito izvještava Odbor o svom radu,
- po potrebi, izvještava Skupštinu o radu Udruge,
- rukovodi radom Udruge sukladno zakonu, Statutu i općim aktima Udruge, te odlukama Skupštine i Odbora,
- obavlja i druge poslove koje joj povjeri Skupština i Odbor Udruge.

2.    Programska asistentica
Programsku asistenticu bira Skupština između redovnih aktivnih članica Udruge na dvije godine, odnosno do opoziva. Ista osoba može biti imenovana više puta uzastopno na ovu dužnost.

Programska asistentica:
- zastupa i predstavlja Udrugu,
- organizira i nadgleda provođenje aktivnosti ureda, u skladu s ciljevima Udruge,
- organizira svakodnevne aktivnosti provođenja programa Udruge,
- redovito izvještava Odbor o svom radu,
- obavlja i druge poslove koje joj povjeri Skupština i Odbor Udruge.

3.    Predstavnica stalnih aktivnosti

Pojedine stalne aktivnosti vodi ured (Psihosocijalna podrška i Edukacija i osnaživanje zajednice), dok ostale stalne aktivnosti (Infocentar, Internet stranica i Forumi, Društvene aktivnosti) vode pojedine aktivistkinje LORI. Predstavnica stalnih aktivnosti bira se između voditeljica Informacijskog centra, Internet stranice i Društvenih aktivnosti. Predstavnica stalnih aktivnosti obavještava Odbor o radu i aktivnostima pojedinih timova.

Predstavnica stalnih aktivnosti:
- prati rad timova stalnih aktivnosti,
- sastaje se s timovima i pomaže im u njihovom radu,
- podnosi izvještaj o radu timova Odboru.

4. Voditeljica volonterki/a
Voditeljica volonterki/a brine se o radu s volonterkama/ima, prati njihov rad te radi na poboljšanju kvalitete volontiranja u udruzi.

Voditeljica volonterki/a:
- ažurira bazu podataka o volonterkama,
- vodi evidenciju volontiranja,
- zadužena je za kontaktiranje i razgovor s volonterkama kroz sastanke i evaluaciju volonterki/a,
- svoja zaduženja obavlja u koordinaciji s Uredom i Odborom,
- sudjeluje u radu Odbora,
- i drugo.

5. Predstavnica projekta

Osoba koja vodi projekt ulazi u Odbor u vremenu trajanja projekta. Projekt obično predstavlja voditeljica projekta ali ako je voditeljica projekta iz nekog razloga u nemogućnosti sudjelovati u radu Odbora ili već obavlja funkciju u Odboru njena je dužnost izabrati osobu koja će biti predstavnicu projekta. Predstavnica projekta može biti članica koja se iskazala radom na dotičnom projektu.

Predstavnica projekta:
- aktivno sudjeluje u provedbi projekta,
- prati projektni plan i nadgleda provođenje projekta,
- konzultira se s voditeljicom projekta,
- podnosi izvještaj o projektu Odboru,
-  i drugo.

STALNE AKTIVNOSTI
Stalne aktivnosti Udruge su one aktivnosti koje Udruga provodi i organizira nevezano za pojedini projekt i nevezano za određeno vremensko razdoblje (provode se kontinuirano). Stalne aktivnosti u LORI su:
- Informacijski centar koji se sastoji od Infoteke (knjižnica i videoteka) i Internet centra
- Internet stranica i Forumi
- Društvene aktivnosti
- Psihosocijalna podrška (Psihološko savjetovalište te druge psihosocijalne usluge)
- Edukacija i osnaživanje zajednice

PROJEKTI
O projektima koji će se provoditi odlučuje Odbor, a na temelju strateškog planiranja udruge, procjene potreba, povratnih informacija korisnica/ka te u skladu s ciljevima udruge. Projekti se zajednički dogovaraju i pišu. Svaki projekt ima voditeljicu koja je odgovorna za njegovo provođenje.
Voditeljicu projekta bira Odbor.
Voditeljica projekta:
- provodi i nadgleda projekt,
- određuje plan aktivnosti projekta,
- sastavlja opis poslova potrebnih za projekt,
- piše izvještaje i komunicira s donatorima i dr.,
- komunicira s voditeljicom volontera, uredom, Odborom,
- brine se o evaluaciji projekta,
- osmišljava plan nastavka projekta,
-  i drugo.

URED
Brigu o funkcioniranju ureda prvenstveno vode koordinatorica i programska asistentica, a rad u uredu osim njih obavljaju i uredska asistentica te druge/i aktivistkinje i aktivisti, odnosno volonterke i volonteri ovisno o potrebi.

Radno vrijeme ureda je od 09h - 17h. S obzirom na sastanke, radionice i druge aktivnosti, radno vrijeme nije fiksno. Za dolazak je najbolje da se najavite, kako ne biste došli u vrijeme nekog sastanka ili slično.

Telefon: +385 51 212 186


* Lezbijska, Gej, Biseksualna, Transrodna, Transeksualna, Interspolna i Queer zajednica

Lori

Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" osnovana je 19. listopada 2000.g.
Cilj udruge je informiranje i ...

više o lori

Volontiranje

Organizacija koja cijeni svoje volontere i volonteri koji cijene sebe i svoj rad su ključni element uspješnog partnerstva.

priključi se

Podržite nas

Podrška, informacije, savjetovanje.

Podržite LORI

Kontakt

Janeza Trdine 7/IV, 51000  Rijeka
+385 (0)51 212 186
+385 (0)91 593 4133
+385 (0)91 493 4133
loricure@yahoo.com

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved