O LORI

Napisao/la Super User. Posted in O Lori

 

Udruga LORI osnovana je 19. listopada 2000. Cilj udruge je informiranje i senzibiliziranje javnosti za prihvaćanje pripadnica/ka seksualnih i rodnih manjina (lezbijke, gej muškarci, biseksualne, transrodne, transeksualne, interseksualne i queer osobe - LGBTIQ), uklanjanje predrasuda i homo/bi/transfobije, ukidanje diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog/spolnog identiteta i/ili rodnog izražavanja te ostvarenje stvarne jednakosti pred zakonom.

Naša aktivnost usmjerena je na:

-  edukaciju, pružanje podrške i osnaživanje same LGBTIQ zajednice,
-  promociju prava LGBTIQ osoba i povećanje vidljivosti,
-  kampanje i projekte usmjerene na osvješćivanje javnosti te ukazivanje na probleme, oblike diskriminacije i nasilje nad pripadnicama/cima seksualnih i rodnih manjina,
-  informiranje i senzibiliziranje društva za prihvaćanje LGBTIQ osoba,
-  smanjenje predrasuda i stigmatizacije LGBTIQ populacije,
-  stvaranje tolerantnog ozračja i društva u kojem se poštuju prava svih građanki i građana.


Od 2004. god. uključene smo u program osiguranja kvalitete nevladinih organizacija SOKNO, koji provodi udruga SMART. Sustav omogućuje direktan uvid u stanje organizacije i njene slabosti ili vrline, te vodi korak po korak njenom poboljšanju.

Sudjelujemo smo na brojnim tribinama, okruglim stolovima i predavanjima te u TV i radio emisijama vezano za prava seksualnih i rodnih manjina, ženska ljudska prava kao i općenito ljudska prava.

Surađujemo s LGBTIQ udrugama, grupama, aktivistima/kinjama u zemlji i inozemstvu, kao i s drugim NVO-ima koji se zalažu za promociju i zaštitu ljudskih prava, npr. Ženska Soba (Zagreb), Zagreb Pride (Zagreb), Queer Zagreb (Zagreb), Iskorak (Zagreb), Kontra (Zagreb), Udruženje Q (Sarajevo, BIH), Drugo More (Rijeka), Udruga Alarm (Rijeka), Ženska Infoteka (Zagreb) itd.

Udruga LORI je članica:

-    LGBTIQ koordinacije u Hrvatskoj
-    Mreže lezbijskih organizacija i aktivistkinja s područja bivše Jugoslavije
-    Jugoistočno-europske Queer Mreže LGBTIQ aktivista/kinja (SEE Q Mreža)
-    ILGE (International Lesbian and Gay Association)
-    IGLYO-a (International gay, lesbian, transgender youth organization)
-    Ženske mreže Hrvatske  
-    Mreže Mladih Hrvatske

 

 

 

SKUPŠTINA
Skupština je najviše tijelo Udruge koje čine sve redovne aktivne članice. Skupština odlučuje o radu Udruge i bira koordinatoricu i programsku asistenticu. Sastanci Skupštine održavaju se jednom godišnje. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih redovnih aktivnih članica.

ČLANSTVO

Članicom/članom se postaje ispunjavanjem pristupnice i plaćanjem godišnje članarine.
Postoji nekoliko vrsta članstva:
- redovne aktivne članice,
- podržavajuće/i članice/ovi,
- nominalne/i članice/ovi,
- počasne članice/ovi.

Popis članstva nije javan i uvid u popis članstva može imat samo Ured.

ODBOR
Odbor se sastoji od najmanje pet članica, a najviše devet članica a čine ga koordinatorica, programska asistentica, predstavnica stalnih aktivnosti, voditeljica volonterki, te predstavnice projekata. Zaduženja Odbora:
- predlaže godišnji program i plan rada,
- podnosi izvještaj Skupštini Udruge o radu Udruge te financijski izvještaj,
- zadužuje članice Odbora za pojedine poslove i zadatke,
- raspolaže financijskim sredstvima u okviru programa rada i financijskog plana,
- odlučuje o osnivanju ustrojbenih oblika Udruge,
- druge odgovornosti i obveze navedene u Statutu.

Sastanke Odbora sazivaju Koordinatorica, Programska asistentica ili bilo koja druga članica Odbora. Sjednice Odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca. Odbor može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuju najmanje četiri članice, a odluke donose većinom prisutnih članica.

ČLANICE ODBORA

1.    Koordinatorica
Koordinatoricu Udruge bira Skupština između redovnih aktivnih članica Udruge na dvije godine, odnosno do opoziva. Ista osoba može biti imenovana više puta uzastopno na ovu dužnost.

Koordinatorica Udruge:
- zastupa i predstavlja Udrugu,
- organizira i nadgleda provođenje programa i zadataka, u skladu s ciljevima Udruge,
- redovito izvještava Odbor o svom radu,
- po potrebi, izvještava Skupštinu o radu Udruge,
- rukovodi radom Udruge sukladno zakonu, Statutu i općim aktima Udruge, te odlukama Skupštine i Odbora,
- obavlja i druge poslove koje joj povjeri Skupština i Odbor Udruge.

2.    Programska asistentica
Programsku asistenticu bira Skupština između redovnih aktivnih članica Udruge na dvije godine, odnosno do opoziva. Ista osoba može biti imenovana više puta uzastopno na ovu dužnost.

Programska asistentica:
- zastupa i predstavlja Udrugu,
- organizira i nadgleda provođenje aktivnosti ureda, u skladu s ciljevima Udruge,
- organizira svakodnevne aktivnosti provođenja programa Udruge,
- redovito izvještava Odbor o svom radu,
- obavlja i druge poslove koje joj povjeri Skupština i Odbor Udruge.

3.    Predstavnica stalnih aktivnosti

Pojedine stalne aktivnosti vodi ured (Psihosocijalna podrška i Edukacija i osnaživanje zajednice), dok ostale stalne aktivnosti (Infocentar, Internet stranica i Forumi, Društvene aktivnosti) vode pojedine aktivistkinje LORI. Predstavnica stalnih aktivnosti bira se između voditeljica Informacijskog centra, Internet stranice i Društvenih aktivnosti. Predstavnica stalnih aktivnosti obavještava Odbor o radu i aktivnostima pojedinih timova.

Predstavnica stalnih aktivnosti:
- prati rad timova stalnih aktivnosti,
- sastaje se s timovima i pomaže im u njihovom radu,
- podnosi izvještaj o radu timova Odboru.

4. Voditeljica volonterki/a
Voditeljica volonterki/a brine se o radu s volonterkama/ima, prati njihov rad te radi na poboljšanju kvalitete volontiranja u udruzi.

Voditeljica volonterki/a:
- ažurira bazu podataka o volonterkama,
- vodi evidenciju volontiranja,
- zadužena je za kontaktiranje i razgovor s volonterkama kroz sastanke i evaluaciju volonterki/a,
- svoja zaduženja obavlja u koordinaciji s Uredom i Odborom,
- sudjeluje u radu Odbora,
- i drugo.

5. Predstavnica projekta

Osoba koja vodi projekt ulazi u Odbor u vremenu trajanja projekta. Projekt obično predstavlja voditeljica projekta ali ako je voditeljica projekta iz nekog razloga u nemogućnosti sudjelovati u radu Odbora ili već obavlja funkciju u Odboru njena je dužnost izabrati osobu koja će biti predstavnicu projekta. Predstavnica projekta može biti članica koja se iskazala radom na dotičnom projektu.

Predstavnica projekta:
- aktivno sudjeluje u provedbi projekta,
- prati projektni plan i nadgleda provođenje projekta,
- konzultira se s voditeljicom projekta,
- podnosi izvještaj o projektu Odboru,
-  i drugo.

STALNE AKTIVNOSTI
Stalne aktivnosti Udruge su one aktivnosti koje Udruga provodi i organizira nevezano za pojedini projekt i nevezano za određeno vremensko razdoblje (provode se kontinuirano). Stalne aktivnosti u LORI su:
- Informacijski centar koji se sastoji od Infoteke (knjižnica i videoteka) i Internet centra
- Internet stranica i Forumi
- Društvene aktivnosti
- Psihosocijalna podrška (Psihološko savjetovalište te druge psihosocijalne usluge)
- Edukacija i osnaživanje zajednice

PROJEKTI
O projektima koji će se provoditi odlučuje Odbor, a na temelju strateškog planiranja udruge, procjene potreba, povratnih informacija korisnica/ka te u skladu s ciljevima udruge. Projekti se zajednički dogovaraju i pišu. Svaki projekt ima voditeljicu koja je odgovorna za njegovo provođenje.
Voditeljicu projekta bira Odbor.
Voditeljica projekta:
- provodi i nadgleda projekt,
- određuje plan aktivnosti projekta,
- sastavlja opis poslova potrebnih za projekt,
- piše izvještaje i komunicira s donatorima i dr.,
- komunicira s voditeljicom volontera, uredom, Odborom,
- brine se o evaluaciji projekta,
- osmišljava plan nastavka projekta,
-  i drugo.

URED
Brigu o funkcioniranju ureda prvenstveno vode koordinatorica i programska asistentica, a rad u uredu osim njih obavljaju i uredska asistentica te druge/i aktivistkinje i aktivisti, odnosno volonterke i volonteri ovisno o potrebi.

Radno vrijeme ureda je od 09h - 17h. S obzirom na sastanke, radionice i druge aktivnosti, radno vrijeme nije fiksno. Za dolazak je najbolje da se najavite, kako ne biste došli u vrijeme nekog sastanka ili slično.

Telefon: +385 51 212 186


* Lezbijska, Gej, Biseksualna, Transrodna, Transeksualna, Interspolna i Queer zajednica

Style Variations

Napisao/la Super User. Posted in O Lori

Iridium has 6 preset styles / style variations and 18 combinations. Each preset style has 3 background styles: Simple, Medium & Full, which represent different levels of detail, making Infuse both a graphically intense, but graphically reserved template. You can edit the combinations in your template as outlined on the Style Control page.
View all styles live by appending ?tstyle=style# or &tstyle=style# to the end of your URL such as http://yoursite.com/index.php?tstyle=style4.

Below is a preview / screenshot of each style variation, in sequential order, Style 1 - Style 6. Please click on on the image to load a live example of each style variation.

Full

Medium

Simple

Module Variations

Napisao/la Super User. Posted in O Lori

Module Variations or Module Hilites are a facility to individually style each module within a position, without it being global. Code wise, this is achieved by adding a class into the module code which loads from the Module Class Suffix field in the Module Manager. The theme CSS then adjusts the styling to the prebuilt suffixes.

Enter any available suffixes at Extensions → Module Manager → Module → Module Class Suffix

The following positions: main, main2-main9, user1-9, left, right, inset, inset2 & main-feature; have support for the following module class suffixes: hilite1, hilite2, hilite3 & ad.

Fusion Menu

Napisao/la Super User. Posted in O Lori

Fusion requires RokNavMenu to be installed in order for it to work and needs to be at least version 1.7

Fusion is javascript-based dropdown menu system, with extensively functionality. The menu itself is built on the rewritten core of the latest revision of RokNavMenu, the core application behind all RocketTheme menus.

Fusion offers a series of new abilities ranging from Menu Icons, Subtext support and much greater controls over the Multiple Column ability for dropdowns.

For more information on RokNavMenu, please go to http://www.rockettheme.com/extensions-joomla/roknavmenu

Template Configuration

You can configure Fusion Menu at Extensions → Template Manager → rt_iridium_j15 and you will find all parameters under the Menu Configuration Options heading. A preview of these options can be seen in the adjacent screenshot.

Menu Icons

Fusion has support for individual menu icons for its dropdown menu items. These images are loaded from the /templates/rt_iridium_j15/images/menus/ directory where you will find 31 images by default.

To setup a Menu Icon, go to Menu → Mainmenu → Select/Create a Menu Item. Locate the Menu Image field in Parameters (Template theme - iridium-fusion) and select an image from the dropdown.

Subtext

Subtext is the term used to describe the secondary text placed underneath the menu title.

To add your own Subtext, go to Menu → Mainmenu → Select/Create a Menu Item. Locate the Subtext field in Parameters (Template theme - iridium-fusion) and insert your desired text.

If you are using SplitMenu, insert your Subtext into the Parameters (Template theme - iridium-splitmenu) section.

Multiple Dropdown Columns

Fusion has the facility for dynamic column control for its dropdown. You can choose between single (1) or double (2) column modes for children of every single menu item via configuration.

To control the number of columns of each menu item, go to Menu → Mainmenu → Select/Create a Menu Item. Locate the Columns of Children field in Parameters (Template theme - iridium-fusion) and choose either 1 or 2.

Dynamic Child Direction

Typically, a dropdown menu column will extend beyond the width of the browser window if you have enough child levels. However, with Fusion, the menu detects the width of the browser and will change the direction of menu pullouts so all menu items are visible without the need to scroll.

Module Positions

Napisao/la Super User. Posted in O Lori

There are 40 module positions with this template that are collapsible (if no modules are published to the position, it will not appear).

Logo & Toolbar are conditional positions. There are other elements which occupy these areas, such as the logo image for Logo and the fusion menu for Toolbar. When you publish a module to these positions, it will collapse the theme element and replace with your module. If you wish to disable everything, hide the various elements in Extensions → Template Manager → rt_iridium_j15. Such an example would be setting Show Logo to No.

View all module positions live by appending ?tp=1 or &tp=1 to the end of your URL such as http://yoursite.com/index.php?tp=1.

The below diagram is of the Module Variations page.

Module Positions

Optimised Layout

Napisao/la Super User. Posted in O Lori

What is SEO?

SEO, or Search Engine Optimisation, is the term used for improving your site in relation to your search engine ranking. Your placement in the search engine index is essential to your flow of traffic. The vast majority of mainstream sites will receive traffic directly from search engines such as Google. The higher your ranking / placement in these indexes, the greater the flow of traffic.

For example, if you are an Electrician in Miami, Florida, and someone googled electrician miami and you hold the #1 spot in Google, it is most likely that person will visit your site. Most searchers are going to browse the first few sites in Google and not others. Therefore, you want to be placed in this bracket.

How is Iridium Optimised?

Although most of your optimisation will be with your keywords and content, the template itself can play a role in making your site more search engine friendly. The structure of the template, as with all our themes from April 2009 onwards, are constructed in an atypical fashion which places the main column before the left and right column. Therefore, as the main column loads the vast majority of your content and component, it is logical to assume that this is where your most important data is collated. Subsequently, you will want Google to crawl that first before moving on to the other elements.

The traditional layout is Left-Main-Right, in Iridium, it is Main-Left-Right.

This is best illustrated with an example:-

image
<!--Begin Main Column-->   
<div id="maincol">...</div>
<!--End Main Column-->

<!--Begin Left Column-->
<div id="leftcol">...</div>
<!--End Left Column-->

<!--Begin Right Column-->
<div id="rightcol">...</div>
<!--End Right Column-->
Note that the code preview has been modified to show the correct hierarchy, the actual index.php has much more code around those code elements.

With the diagram above, you can see that even though you visually see the left column on the left, the main column in the middle and the right column on the right, the code construction places the main column first, then the left and finally the right.

Configuration

To configure the widths of the left, right and inset columns, go to Extensions → Template Manager → rt_iridium_j15 and edit the parameters there.

Lori

Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" osnovana je 19. listopada 2000.g.
Cilj udruge je informiranje i ...

više o lori

Volontiranje

Organizacija koja cijeni svoje volontere i volonteri koji cijene sebe i svoj rad su ključni element uspješnog partnerstva.

priključi se

Podržite nas

Podrška, informacije, savjetovanje.

Podržite LORI

Kontakt

Janeza Trdine 7/IV, 51000  Rijeka
+385 (0)51 212 186
+385 (0)91 593 4133
+385 (0)91 493 4133
loricure@yahoo.com

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved