Živa biblioteka u akciji protiv predrasuda

Posted in Živa biblioteka

Sažetak

Projekt “Živa biblioteka u akciji protiv predrasuda” na prostoru Primorsko-goranske županije, ali i Hrvatske, predstavlja inovativni, interaktivni i dosad malo korišten koncept u projektima usmjerenim na promociju i zaštitu ljudskih prava, smanjenje predrasuda te razvoj razumijevanja i tolerancije. Metoda Žive biblioteke predstavlja uspješno sredstvo u promoviranju ljudskih prava, i to na dvostruk način. Njome se pripadnicima i pripadnicama ranjivih, stigmatiziranih skupina koji/e se uključe u akciju pruža prilika za osnaživanje, kao i prilika da, izlazeći iz okvira svoje getoizirane zajednice, postanu aktivni/e sudionici/ice u stvaranju tolerantnijeg društva u kojem se poštuju prava svih građana i građanki. S druge strane otvaranjem dijaloga senzibiliziraju se i informiraju građani/ke koji će posjetiti Živu biblioteku. Osobnim pristupom i iskustvom mijenjaju im se dotadašnji stavovi, smanjuju negativne tenzije i jača empatija prema drugima i drugačijima.

U samoj provedbi razlikujemo dvije skupine sudionika: volontere/ke („ljudi knjige“) te posjetitelje/ice, odnosno „čitatelje/ice“, koji/e mogu „posuditi“ knjigu, tj. izabrati s kojom osobom žele pričati da bi se upoznali/e s tom tematikom. Održavanje Žive biblioteke prate jasna pravila, a tu su i „knjižničari/ke“, volonteri/ke koji/e moderiraju događaj i služe kao most između posjetitelja/ica i osoba koje predstavljaju knjige.

Ciljevi

Osnovni je cilj akcije senzibiliziranje javnosti za razumijevanje i prihvaćanje pripadnika/ica ranjivih društvenih skupina te smanjenje predrasuda i stereotipa u društvu. Specifični ciljevi akcije jesu:

  1. Građanstvo informiranije i senzibiliziranije za probleme s kojima se susreću pripadnici/ice ranjivih skupina u društvu,
  2. Povećana vidljivost pitanja vezanih uz ljudska prava u lokalnoj zajednici,
  3. Veća osnaženost pripadnika/ica ranjivih skupina,
  4. Ojačan kapacitet lokalnih OCD-a na području ljudskih prava,
  5. Unaprjeđenje volonterskih aktivnosti u OCD-ima na području ljudskih prava.

Provedene aktivnosti

1. Identificiranje volontera/ki zainteresiranih za sudjelovanje u Živoj biblioteci u svojstvu „ljudi knjiga“. 

Identificiranje volontera/ki provele smo u suradnji s drugim organizacijama i suradnicima/icama, a desetero osoba izabranih za sudjelovanje u Živoj biblioteci u ulozi „ljudi-knjiga“ nosi sljedeće književne naslove: Lezbijka, Gej, Biseksualna osoba, Transrodna osoba, Osoba s invaliditetom, Majka djeteta s poteškoćama u razvoju, Rom, Romkinja, Srpkinja, Beskućnik, Nogometašica, Stand-up komičarka, Bivši/a ovisnik/ica i Veganka.

2. Održavanje edukacije/treninga o provođenju Žive biblioteke

Edukacija o provođenju Žive biblioteke održana je 11. travnja od 12 do 17 sati. Cilj treninga bio je upoznati sudionike/ice s pozadinom i metodom Žive biblioteke, njenim pravilima, načinima ponašanja i vođenja dijaloga i dr. Sudionici/ice edukacije prošli/e su i praktični dio obuke kroz samu vježbu provođenja Žive biblioteke. Edukaciju je vodila Đurđa Živković iz Beograda, osoba sa stečenim kompetencijama u vođenju Žive biblioteke u programu Vijeća Europe 2013. godine i u više navrata i sama sudionica takvog projekta. Treningu je prisustvovalo 16-ero osoba.

3. Radni sastanci s volonterima/kama u Živoj biblioteci i drugim OCD-ima

Tijekom pripreme akcije održana su i 2 sastanka s volonterima/kama – „ljudima knjigama“ – u svrhu njihovog boljeg usavršavanja za sudjelovanje u samoj akciji Žive biblioteke. Na ovim sastancima razgovarali smo i o mogućim problematičnim situacijama u vezi s pitanjima „čitatelja/ica knjiga“, odnosno građana/ki. Prvi je sastanak održan 21. travnja, uoči održavanja akcije u Hotelijersko-turističkoj školi u Opatiji, i prisustvovalo mu je 12 osoba. Drugi je sastanak održan 11. svibnja, uoči akcije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta, a njemu je prisustvovalo 18 sudionika/ica.

4. Održavanje akcije Žive biblioteke za učenike/ice Hotelijersko-turističke škole u Opatiji

Na akciji Žive biblioteke provedenoj 24. travnja u Hotelijersko-turističkoj školi u Opatiji sudjelovalo je 6 živih knjiga (majka djeteta s poteškoćama u razvoju, beskućnik, Srpkinja, biseksualna, panseksualna i transrodna osoba) i 28 učenika. Učenici su 90 minuta imali priliku čitati knjige, a anonimno ispunjene evaluacije pokazale su izuzetnu korisnost ove metode. Učenicima/icama se najviše svidjela otvorenost, iskrenost i različitost knjiga.

5. Održavanje akcije Žive biblioteke za studente/ice i građanstvo

Živa biblioteka u akciji protiv predrasuda održana je 13. svibnja od 17 do 20 sati na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u učionici F-348.

U akciji je sudjelovalo 10 „ljudi-knjiga“ s 12 književnih naslova (lezbijka, gej, biseksualna osoba, transrodna osoba, osoba s invaliditetom, majka djeteta s poteškoćama u razvoju, Rom, Romkinja, Srpkinja, nogometašica, stand-up komičarka i veganka) te 7 volontera/ki, koji/e su vodili računa o tijeku akcije.

Otprilike 110 osoba posjetilo je Živu biblioteku i na njoj sudjelovalo u svojstvu „čitatelja/ica“, što je premašilo sva naša očekivanja. Građani/ke su pokazali/e veliku zainteresiranost za ovu akciju, zbog čega smo osobito zadovoljne, a također je zanimljiva i činjenica što je mnogo posjetitelja/ica „pročitalo“ više od dvije „knjige“.

Plan promidžbe projekta Živa biblioteka u akciji protiv predrasuda može se pogledati ovdje.

Projekt su financijski podržali/e: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, EEA Grants, Norway Grants, Hil foundation i filia. die frauenstiftung.

 

Human Library in Action against Prejudice

Summary

The project Human Library in Action against Prejudice is an innovative, interactive and, until now, little-used concept in the Primorje-Gorski Kotar County, but also in the whole of Croatia. The project aims to promote and protect human rights, reduce prejudice and foster understanding and tolerance. The Human Library method represents a successful instrument in the promotion of human rights, and its function is twofold. On the one hand, members of vulnerable and stigmatized groups who are involved in the action are given an opportunity for empowerment, as well as an opportunity to become active participants in the creation of a more tolerant society that respects the rights of all citizens. On the other hand, by engaging in the dialogue, Human Library visitors are sensitized and informed: personal approach and experience help change their former views, reduce negative tensions and strengthen their empathy towards others who are different.

Two groups are distinguished in the action: volunteers ("human books") and visitors ("readers"), who can "borrow a book”, i.e. choose the person who they want to talk to about a specific topic. Human Library follows clear rules, and there are "librarians", i.e. volunteers who facilitate the event and serve as a bridge between visitors and "human books".

Objectives

The main objective is to sensitize the public in order to foster understanding and acceptance of the members of vulnerable social groups and to reduce prejudice and stereotypes in society.
The specific objectives of the action are:

  1. The public informed and sensitized to the problems faced by the members of vulnerable groups in society,
  2. Visibility of human rights issues in the local community increased,
  3. Members of vulnerable groups empowered,
  4. Capacity of local CSOs in the field of human rights strengthened,
  5. Volunteer activities in CSOs in the field of human rights improved.

Activities

1. Identifying volunteers interested in participating in the Human Library as "human books"

Volunteers were identified in collaboration with other organizations and partners. Ten people that were selected to participate in the Human Library in the role of "human books" represent the following literary titles: Lesbian, Gay Man, Bisexual Person, Transgender Person, Person with Disability, Mother of a Child with Developmental Difficulties, Roma Man, Roma Girl, Serbian Woman, Homeless Person, Female Soccer Player, Female Stand-up Comedian, Former Addict, and Vegan.

2. Training on carrying out the Human Library

A five-hour training on carrying out the Human Library was held on 11thApril (12 – 5 p.m.). The aim of the training was to familiarize the participants with the objectives and the method of the Human Library, as well as its rules, behaviour in engaging in a dialogue etc. Also, within the practical part of the training, participants had an opportunity to experience and exercise engaging in a dialogue with one another. The training was led by Đurđa Živković from Belgrade, who acquired competence in conducting the Human Library within the Council of Europe programme in 2013 and repeatedly participated in such projects herself. Sixteen people attended the training.

3. Meetings with Human Library volunteers and other CSOs

Preparing for the action, we held 2 meetings with volunteers – "human books" – in order to ensure their better understanding of the role they were to have in the action. In these meetings, we also discussed possible problematic situations with "the readers" – the public. The first meeting was held on 21st April, several days before the action at the Hotel and Tourism Management School in Opatija, and was attended by 12 people. The second meeting – which was held on 11th May, two days before the action at the Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences – was attended by 18 participants.

4. Human Library for secondary-school students in Opatija

Our first Human Library was held on 24th April at the Hotel and Tourism Management School in Opatija. Six living books (mother of a child with developmental difficulties, homeless man, Serbian woman, bisexual, pansexual and transgender persons) and 28 high school students participated in the action. Students had an opportunity to read “human books” for 90 minutes. The anonymously completed evaluations showed the exceptional efficiency of this method – what the students appreciated the most was the openness, honesty and diversity of the “books”.

5. Human Library for university students and general public

Human Library in Action against Prejudice was held on 13th May between 5 and 8 p.m. at the Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences.
Ten "human books" participated in the action, presenting 12 literary titles (Lesbian, Gay Man, Bisexual Person, Transgender Person, Person with Disability, Mother of a Child with Developmental Difficulties, Roma Man, Roma Girl, Serbian Woman, Female Soccer Player, Female Stand-up Comedian, and Vegan), and 7 volunteers facilitated the event.
Approximately 110 people visited the Human Library and participated as "readers", which exceeded all our expectations. The public showed great interest in this action, and there were also many visitors that read more than two “books”.

The project is financially supported by National Foundation for Civil Society Development, EEA Grants, Norway Grants, Hil foundation and filia. die frauenstiftung.

 

                         

Lori

Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" osnovana je 19. listopada 2000.g.
Cilj udruge je informiranje i ...

više o lori

Volontiranje

Organizacija koja cijeni svoje volontere i volonteri koji cijene sebe i svoj rad su ključni element uspješnog partnerstva.

priključi se

Podržite nas

Podrška, informacije, savjetovanje.

Podržite LORI

Kontakt

Janeza Trdine 7/IV, 51000  Rijeka
+385 (0)51 212 186
+385 (0)91 593 4133
+385 (0)91 493 4133
loricure@yahoo.com

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved