Trajno je u ljudima – osvrti studentica na kolegij Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti

Posted in Humano obrazovanje - odgovorno društvo

U zimskom semestru akademske godine 2019./20020., na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci započela je provedba kolegija „Rod, seksualnost i identiteti – od opresije do ravnopravnosti“, koji je pokrenut u okviru projekta „Humano obrazovanje – odgovorno društvo“. Jednosemestralni je kolegij studenticama omogućio upoznavanje s temama ljudskih prava, LGBTIQ tematikom, područjem rodne ravnopravnosti, rodno uvjetovanog nasilja, te s feminističkom i rodnom teorijom, koristeći se osnovnim načelima i principima modela društveno korisnog učenja. U provedbi kolegija kombinirana je nastava na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci uz niz predavačkih i radioničkih aktivnosti koje su se odvijale u partnerskim udrugama LORI, PaRiter i SOS Rijeka.

Prva generacija studentica uspješno završila kolegij "Rod, seksualnost, identiteti - od opresije do ravnopravnosti"

Posted in Humano obrazovanje - odgovorno društvo

U okviru europskog projekta „Humano obrazovanje – odgovorno društvo“, akademske godine 2019./2020. na Filozofskom fakultetu u Rijeci pokrenut je novi kolegij „Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti“. Kolegij se izvodio kao communis (eksterni) kolegij unutar redovitog diplomskog studijskog programa Odsjeka za kulturalne studije na Sveučilištu u Rijeci u suradnji Centra za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci i tri riječke udruge LORI, PaRiter, SOS Rijeka.   

Prva generacija brojila je dvanaest upisanih studenata/ica različitih društvenih i humanističkih usmjerenja, koji/e su tijekom ovog zimskog semestra imali/e priliku odslušati prvi kolegij na sveučilištima u Hrvatskoj koji je kroz metodu društveno korisnog učenja obradio tematsko područje ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, rodno uvjetovanog nasilja i rodne teorije.

Mentorski programi LORI: Suzbijanje homo/bi/transfobije u sustavu obrazovanja

Posted in Humano obrazovanje - odgovorno društvo

Ukratko o mentorskim programima

U okviru kolegija „Rod, seksualnost i identiteti – od opresije do ravnopravnosti“ student/ice imaju priliku sudjelovati u različitim mentorskim programima. U nastavku možete pročitati o mentorskim programima udruge LORI.

Mentorski programi LORI: Suzbijanje homo/bi/transfobije u sustavu obrazovanja

Oba mentorska programa u udruzi LORI bave se područjem suzbijanja homo/bi/transfobije u sustavu obrazovanja. Dok je u prvom programu naglasak na direktnom radu s mladima u srednjim školama, drugi program uključuje zagovaračke aktivnosti.

Imamo novi udžbenik „Uvod u studije roda: „Uvod u studije roda: od teorije do angažmana“!

Posted in Humano obrazovanje - odgovorno društvo

U izdanju Filozofskog fakulteta u Rijeci u studenom 2019. izašao je udžbenik „Uvod u studije roda: od teorije do angažmana“. Udžbenik je osnovna bibliografska jedinica na kolegiju „Rod, seksualnost, identiteti: od opresije do ravnopravnosti“ koji se kao communis kolegij odvija tijekom zimskog semestra na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci, a nastaje u sklopu projekta Humano obrazovanje – odgovorno društvo (HOOD) kojeg provodi Lezbijska organizacija Rijeka LORI i partnerske organizacije: Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter i SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava.

Započeo kolegij „Rod, seksualnost, identiteti - od opresije do ravnopravnosti"

Posted in Humano obrazovanje - odgovorno društvo

Dana 15. listopada 2019. na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci započela je izvedba kolegija „Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti“.

Nositeljica kolegija je dr. sc. Brigita Miloš, a u izvedbi kolegija sudjeluju udruge: LORI, PaRiter i SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava. Kolegij je upisalo 12 studenata/ica s 3 različita fakulteta.

Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved